رضایی: آمریکا و عربستان تجزیه کشورها را در دستور کار خود دارند