نامه باشگاه نفت برای برگزاری هفته بیست و نهم در 21 اردیبهشت