جریان فساد اقتصادی بخشی از گلوگاههای قدرت کشور را در دست دارد