تندروی جناح‌ها باعث ایجاد روزنه‌ برای نفوذ دشمن در کشور می‌شود