برگزاری جشنواره شهید مطهری به ارتقاء آموزش علوم پزشکی کمک می کند