افخمی راد: برای مشارکت در صنعت خودروسازی آمادگی داریم