برنامه‌های سرمربی النصر برای رویارویی با لخویا آغاز شد