دو کشتی گیر نوجوان فارسی در راه مسابقات جهانی و آسیایی