تصرف بدون درگیری سفارت ایتالیا در 22 بهمن 57 /خودم، خودم را منصوب کردم