لرستان استان برتر کشور در زمينه تربيت حافظان قرآن است