مدارس اتاق فکر و معلمان فرماندهان جنگ نرم هستند/ همدلی و همزبانی مربی و متربی حلقه گم شده نظام آموزشی