ارشاد: با انتشار کتابهای افراد هتاک برخورد می کنیم