فرهنگ و اقتصاد مرهون تلاش و قناعت معلمان و کارگران است