هزینه‌های مالی و اجتماعی آسيب‌هاي ناشي از اعتياد زياد است