هاشمی خواستار استفاده بیشتر از روحانیت بود که امام با او مخالفت کرد