کشور نیازمند خلق ثروت از طریق تولید علم و شرکت های دانش بنیان است