تحويل بيمارستان ۶۴ تخت خوابي بستک به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان