آمریکا از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا به فشار اقتصادی علیه روسیه ادامه دهد