دیدگاه مشاور رئیس جمهور درباره خصوصی سازی سرخابی ها