نشست خبری معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای برگزار می شود