برگزاری دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی و كاربردهای آن در ايران