وزیر بهداشت: لزوم سختگیری در زمینه مرگ مادر و کودک