فراخوان سازمان لیگ/ برای حمایت از پرسپولیس به ورزشگاه آزادی بیایید