پیام‌های مثبت خدا را در اتفاقات تلخ زندگی مشاهده کنیم