مردم ایران حریص علم آموزی اند/ افراطی های تونس منزوی شده اند