چرا رئیس از آوردن تیم های بزرگ به تهران می ترسد؟/پیشنهاد وسوسه انگیز خارجی ها به کفاشیان