فردا؛ برگزاری دومین نشست مشترک پایداری، ایثارگران و مؤتلفه