ساخت و ساز غیر مجاز در حریم میدان امام (ره) برچیده شد