ايران برای مشاركت در صنعت خودروسازی آمادگی دارد/ در واردات محدوديت غيرتعرفه‌ای نداريم