تبادل تجربه برای تبدیل ایده به ثروت باید هدف همکاری ایران و چین باشد