دولت بر همکاری بیشتر سازمانها و نهادها با خیرین تاکید دارد