پرداخت خسارت به بیمه گذاران ۲۰.۱ درصد رشد داشته است