اختصاص 3 هزار هکتار از اراضی پارس‌آباد مغان به کشت پنبه