آنها که در انقلاب تنها بدنبال هيجان بودند خسته شدند و کنار کشيدند