پزشکی بازساختی در دنیای آتی منجر به انقلاب پزشکی و تولید علم خواهد شد