300 هزار یمنی در اثر حمله عربستان به یمن آواره شدند