تأکید نایب رئیس هیأت مدیره پست بانک بر بازاریابی مستمر