ضرورت ایجاد همدلی و همزبانی ملی در موضوع پول های کثیف