کوچویی با مرالکو یک‌ماهه بست/ بازیکن شهرداری در پی رضایت‌نامه