حکم ضارب داور فوتبال اعلام شد؛ ۱۲۴ هزار تومان دیه!