کارت انرژی جایگزین یارانه نقدی / تولید خودرو در کشور به صرفه نیست