منتظریم ببینیم رئیس جمهور با عوامل حمله به دانشجویان شیرازی چگونه برخورد می‌کند!