موافقت مقامات صهیونیست با گسترش شهرک‌سازی‌ در سرزمین‌های اشغالی