آمادگی نهاد کتابخانه‌ها برای دایر کردن ایستگاه مطالعه در اردستان