احداث زائرسراهای ارزان قیمت موجب تحقق عدالت اجتماعی می شود