آنها که در انقلاب تنها بدنبال هيجان بودند کنار کشيدند