مرگ وزیر خارجه الجزایر در حملات ضدهوایی عراق / انحلال حزب توده