دیدگاه ترکان پیرامون خصوصی سازی باشگاههای پرسپولیس و استقلال