فرماندار میانه: مشارکت مردم سبب پیشبرد اهداف نظام می شود