هشتمین جلسه کمیسیون صدور کارت حرفه‌ای روزنامه نگاری برگزار شد